Како почети

Захтев за категоризацију сеоског туристичког домаћинства може поднети: угоститељ и физичко лице.

Угоститељ је привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност.

Физичко лице је власник објекта смештајног капацитета до 30 лежајева, који може да пружа туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања оброка у сеоском туристичком домаћинству.

Захтев за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства подноси се за сваки објекат појединачно.

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

Потребна документација

За физичко лице:

1. Попуњен образац захтева

2. Доказ о власништву – Препис листа непокретности не старији од шест месеци (фотокопија). Уколико је објекат у поступку легализације прилаже се и Уверење да је  за наведени објекат поднет захтев за легализацију,  издата од надлежног органа за легализацију у општини у којој се објекат налази. Уколико непокретност није укњижена прилаже се само Уговор о купопродаји или откупу, оргинал или оверена фотокопија.

3. Фотокопија личне карте подносиоца захтева.

4. Доказ о уплати административне таксе.

5. Пуномоћје и фотокопија личне карте за пуномоћника уколико се захтев подноси преко пуномоћника.

6. Лекарско уверење о здравственој способности за обављање делатности за физичко лице и чланове домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића на територији општине на којој се налази објекат, издато од стране здравствене установе а у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у сеоском туристичком домаћинству.

7. Потврда од овлашћене здравствене установе да физичко лице и чланови домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића, нису евидентирани на клицоноштво и паразите (члан 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у сеооском туристичком домаћинству). Преглед се обавља у Заводу за јавно здравље према месту становања   домаћина и чланова домаћинства.

8. Попуњен образац изјаве са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију објекта.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА

9. Попуњен образац Изјаве са подацима о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање  објеката за смештај.

ОБРАЗАЦ МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

10. Попуњен образац Изјаве о испуњености санитарно хигијенских услова

ОБРАЗАЦ САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ

Покровитељи