Пријавите се за реализацију ваучера

 
 
Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр. 53/15) Министарство трговине, туризма и 
 
телекомуникација објављује
 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ УГОСТИТЕЉИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ 
 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА
 
 
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
У оквиру доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем 
 
коришћења туристичке понуде у Републици Србији, Министарство трговине, туризма и 
 
телекомуникација (у даљем тексту: Министарство) објављује Обавештење којим се позивају 
 
привредни субјекти, друга правна лица, здравствене установе које организују боравак и пружају 
 
услуге превенције, лечења и рехабилитације, као и физичка лица која пружају угоститељске 
 
услуге у категорисаним објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, а у 
 
којима се угоститељска делатност обавља у складу са Законом о туризму („Службени гласник 
 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон и 93/12) (у даљем тексту: Угоститељ) да се пријаве ради 
 
реализације шеме доделе ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у 
 
угоститељским објектима (у даљем тексту: ваучер).
 
Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано 
 
коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима у трајању од најмање пет ноћења, изван 
 
општине, односно места пребивалишта корисника ваучера. 
 
Ваучером се не може вршити плаћање услуга исхране и пића, пружање здравствених или других 
 
услуга, боравишне таксе, односно других дажбина.
 
На овај позив могу се пријавити угоститељи са територије Републике Србије, изузев угоститеља 
 
који пружају услуге смештаја на територији града Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца.
 
Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ 
 
средстава, која корисник може једном користити при субвенционисаном коришћењу услуга 
 
смештаја у угоститељским објектима, без обзира колика је вредност извршене услуге смештаја.
 
Период коришћења ваучера је од 1. августа до 20. новембра 2015.године.
 
Ваучер се може користити само за услуге смештаја које подлежу обавези плаћања ПДВ и 
 
боравишне таксе у складу са законом (ово обавештење се односи на здравствене установе, јер се 
 
ваучером може платити искључиво услуга смештаја, као део угоститељске услуге).
 
 
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
 
Пријаву за учешће у реализацији шеме доделе ваучера Министарству подносе Угоститељи 
 
писаним путем.
 
Обрасци Пријава за учешће у реализацији шеме доделе ваучера доступни су на интернет адреси 
 
Министарства, и то:
 
1.Пријава угоститеља - привредни субјекти и друга правна лица (здравствене установе) – Образац 
 
1;
 
2. Пријава угоститеља – физичко лице (соба, кућа, апартман, сеоско туристичко домаћинство) –
 
 
Привредни субјект и друго правно лице уз пријаву доставља копију решења о упису у 
 
одговарајући регистар.
 
Здравствена установа која организује боравак и пружа услуге превенције, лечења и 
 
рехабилитације уз пријаву доставља копију одобрења министра у складу са чланом 60. став 2. 
 
Закона о туризму.
 
Физичко лице које пружа угоститељске услуге у категорисаним објектима домаће радиности и 
 
сеоском туристичком домаћинству, уз пријаву доставља копију решења о разврставању у 
 
категорију објекта домаће радиности (кућа, апартман, соба), односно копију решења о 
 
разврставању у категорију сеоског туристичког домаћинства, копију решења о упису у 
 
одговарајући регистар привредног субјекта или правног лица са којим физичко лице има 
 
закључен уговор и преко кога пружа угоститељске услуге, копију уговора са привредним
 
субјектом или правним лицем, на основу кога физичко лице пружа угоститељске услуге, као и 
 
уверење надлежног органа јединице локалне самоуправе о евидентирању тог уговора.
 
 
III НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
 
Пријава за учешће у реализацији шеме доделе ваучера доставља се преко писарнице
 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за туризам, на адресу: Нови
 
Београд, Омладинских бригада број 1.
 
 
IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
 
Разматраће се пријаве за учешће у реализацији шеме доделе ваучера пристигле на писарницу 
 
министарства до 30.06.2015. године до 12 часова, без обзира на начин доставе.
 
Неблаговремене, непотпуне и нетачне пријаве неће бити узети у разматрање.
 
 
V НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА
 
Министарство сачињава листу Угоститеља који су испунили услове за реализацију шеме доделе 
 
ваучера и објављује је на званичној интернет презентацији Министарства.
 
Потенцијални корисник ваучера врши резервацију смештаја код Угоститеља са објављене листе, 
 
на основу чега Угоститељ издаје потврду о резервацији, која је услов за доделу ваучера од стране 
 
Министарства. Лице које је извршило резервацију у случају њеног отказа у резервисаном 
 
термину не сноси последице у вези са нереализованим коришћењем услуга смештаја. Угоститељ 
 
је дужан да услуге ноћења пружи имаоцима ваучера лично.
 
По завршетку коришћења услуга смештаја, Угоститељ ручно попуњава ваучер са потребним 
 
подацима, потписује га и печатира, а корисник ваучера, односно његов законски заступник 
 
(родитељ, односно старатељ), потписује ваучер и изјаву о коришћењу услуга смештаја.
 
У случају да корисник ваучера користи услуге смештаја у већем износу од износа ваучера, 
 
Угоститељу се рефундира износ у вредности ваучера. 
 
У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених услуга смештаја, рефундира се 
 
износ средстава у вредности пружених услуга смештаја.
 
Угоститељ на сваких петнаест (15) дана, а најкасније до 20. новембра 2015. године, доставља 
 
Министарству захтев за рефундацију средстава за ваучере реализоване у претходном периоду са 
 
пратећом документацијом и то:
 
- оверен и потписан списак реализованих ваучера;
 
- уредно попуњене, потписане и печатиране ваучере;
 
- оригинал фискални рачун издат уз сваки ваучер, као и
 
- оверену и потписану спецификацију пружених услуга са посебном исказаном услугом 
 
ноћења (која се једино и рефундира).
 
За вачере реализоване у задњем термину коришћења, закључно са 20.11.2015. године, 
 
Угостистељ истог дана, препорученом пошиљком, доставља Министарству захтев за 
 
рефундацију средстава, реализованих у том периоду.
 
На основу уредно достављене документације врши се рефундација средстава Угоститељу у року 
 
од 30 дана.
 
Достављени ваучери који су неправилно попуњени или непотписани или непечатирани или који 
 
су нечитко попуњени или оштећени, неће бити рефундирани.
 
 
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Све додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства 
 
трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs , као и на бројеве телефона: 011/3122867 и 
 
011/3139853.
 
МОЛИМО ВАС ЗА СТРПЉЕЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ УКОЛИКО НАВЕДЕНЕ
 
ТЕЛЕФОНСКЕ ЛИНИЈЕ БУДУ ЗАУЗЕТЕ.

Покровитељи